Informace dle zákona

 1. Oficiální název
  Město Klobouky u Brna

 2. Důvod a způsob založení
  Město Klobouky u Brna vzniklo jako územně samosprávní jednotka, v souladu s zněním zákona o obcích v platném znění.
  http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place

 3. Organizační struktura
  Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a pracovníci zařazení do úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Organizační uspořádání úřadu je stanoveno Organizačním řádem.

 4. Kontaktní spojení
  Telefon ústředna: 519 361 570
  Fax: 519 361 5925.

 5. Případné platby můžete poukázat 6. 00283258

 7. DIČ
  CZ00283258 (pouze pro hospodářskou činnost města)

 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  Dokumenty

 9. Žádosti o informace
  Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Městského úřadu v Kloboukách u Brna.

  Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) jsou v souladu s §14 zákona evidovány v podatelně městského úřadu.

  Vyřízení žádostí je možné těmito způsoby:

  a) Poskytnutí informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam).

  b) Odložením žádosti, je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol).

  c) Odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle §15 odst.2 zákona č. 106/99 Sb.).

  Je-li proti rozhodnutí prodáno ve smyslu §16 zákona o svobod. přístupu k informacím, odvolání, je vyřízeno následujícími způsoby:

  1) Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, předloží je příslušný pracovník příslušnému odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

  2) Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je příslušný pracovník k rozhodnutí městské radě.

  Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění).

 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí městského úřadu

 12. Formuláře
  Formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

 14. Nejdůležitější předpisy
  http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Dokumenty

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Dokumenty

 17. Poskytnuté informace dle zák. č.106/1999 Sb.
  Dokumenty
 18. Seznam organizací
  Organizace a zařízení města